Гражданско-патриотическое воспитание участников образовательного процесса

Яндекс.Метрика

Консультація "Роля мастацкай літаратуры"

20.04.2022

Роля мастацкай літаратуры

 

Роля беларускай мастацкай літаратуры ў развіцці дзяцей дашкольнага ўзросту

     Дарослы ведае, што кніга не толькі вучыць, развівае і выхоўвае дзіця, яна абуджае ў маленькім чалавеку самыя разнастайныя творчыя пачаткі, яна дапамагае дзіцячай фантазіі здабыць багатую вобразнасць і ўнутраны сэнс.

    Дзіця не можа не гуляць, не выдумляць, не складаць. Гэта непазбежна, гэта яго спосаб пранікнення ў рэальную рэчаіснасць. Але што менавіта ён выдумляе? Як складае і чаму складае менавіта гэта? Якія маральныя і эстэтычныя прычыны праяўляюцца ў дзіцячай гульні, якая патроху, часцяком незаўважна для самога дзіцяці, становіцца яго сапраўдным жыццём? Свет чытання, свет кнігі з яе літаратурнымі і графічнымі выявамі, дапамагае даросламу насыціцца і накіраваць дзіцячае ўяўленне. Кніга падае дзіцяці прыклад творчасці, прыклад творчага стаўлення да рэальнага часу. Менавіта тут, на кніжнай старонцы, малыя сустракаюць ўпершыню гарманічнае адлюстраванне рэчаіснасці. Кніжка распавядае самае галоўнае, паказвае самае прыгожае.

    Ёсць у дзіцячай літаратуры розныя кнігі: вясёлыя і сумныя, але яны заўсёды жыццесцвярджальныя. Таму дзеці не могуць не любіць кнігу, таму радуюцца кнізе, як святу. А дарослыя павінны падрыхтаваць гэтую радасць, дапамагчы дзіцяці зразумець, адчуць кнігу ва ўсёй яе паўнаце.

      Да нейкага ўзросту дзеці жывуць у казцы, як раўнапраўныя члены казачнага свету. І гэта натуральна, таму што казка блізкая і сугучная іх светаадчуванню. У самым пачатку жыцця яна сустракае дзяцей фантастычнымі вобразамі, займальнымі прыгодамі, маляўнічасцю і яркасцю свайго свету. Уся гэтая свежасць, чысціня, напеўнасць, гарманічная цэласць казкі служаць для маленькіх першым штуршком да развіцця фантазіі, мыслення, творчасці. Прастата і прыгажосць казачных герояў і іх учынкаў неабходныя дзіцячай свядомасці як першае адлюстраванне свету, сапраўдных чалавечых адносін у чыстым люстэрку сапраўднага мастацтва.

    У кожнай казцы пракладзеная мяжа паміж Дабром і Злом. Яны непрымірымыя ворагі, яны знаходзяцца ў адвечнай барацьбе. І ў гэтым проціборстве заўсёды перамагае Дабро, заўсёды перамагае справядлівасць. Гэтая ідэя перамогі Дабра над Злом заўсёды пераканаўчая, таму што выношвалася і нараджалася разам з узнікненнем свядомасці людзей і ўдасканальвалася разам з яго развіццём, таму што працятая верай і надзеяй ўсяго чалавецтва ва ўрачыстасць добрых спраў. А вера гэтая падмацавана часам. Менавіта таму такая моцная казка і менавіта таму дзеці так вераць у яе. У амаль любой народнай казцы ўсё падпарадкоўваецца толькі дасканалым законам чалавечага быцця, тым ідэалам, якія прайшлі праверку многіх пакаленняў людзей, выкрышталізаваліся, сталі агульначалавечымі. І дзецям лёгка прыняць гэтыя ідэалы, лёгка пагадзіцца заканамернасцю.

     Вельмі важна для дзяцей, што ў казцы герой, які ўвасабляе дабро, заўсёды станоўчы. Гэта ці непераможны волат, які абараняе свой народ, ці проста чалавек, які перамагае зло розумам, мудрасцю і знаходлівасцю. У любым выпадку станоўчага героя адрозніваюць розум, прыгажосць, умелыя рукі, альбо добрае чараўніцтва, а адмоўнага зло, пачварнасць і падступнасць. Таму дзеці любяць казачных герояў, вераць ім і пераносяць гэтую веру і любоў са свету казачнага ў свет рэальны.

   Дзякуючы казцы, дзеці пачынаюць ўсведамляць найгалоўнейшыя ісціны чалавечага жыцця. Казка дапамагае фармаваць асновы маральнасці, маралі, па законах якой ім трэба будзе жыць. Тая самая простая, найпростая казка, якую мы, стаўшы дарослымі, пачынаем лічыць дзіцячай забавай.

Чытайце з дзецьмі як мага больш, а галоўнае пагаварыце, пра што прачыталі!

свернуть

Кансультацыя для выхавальнікаў: "Родная мова – гэта першая крыніца"

09.01.2023

Кансультацыя для выхавальнікаў: "Родная мова – гэта першая крыніца"

 

Родная мова – гэта першая крыніца,
праз якую мы пазнаем жыцце
і акаляючы нас свет.
Я.Колас

Родная мова з’яўляецца значным сродкам засваення дзецьмі культуры свайго народа, фарміравання пачуцця нацыянальнай годнасці.
Н.С. Старжынская адзначае, што “навучанне роднай мове ў Беларусі ажыццяўляецца ў спецыфічнай сацыялінгвістычнай сітуацыі, якую можна характаразаваць, як руска – беларускае роднаснае двухмоўе”, дзе беларуская мова толькі пачынае займаць месца, якое ей належыць па праву.
На занятках па развіцці маўлення вырашаюцца наступныя задачы:
- выхаванне гукавой культуры маўлення
- узбагачэнне, удакладненне і актывізацыя слоўніка
- фарміраванне граматычнага ладу маўлення
- развіцце звязнага маўлення.


Работа над выхаваннем гукавой культуры маўлення мае некалькі напрамкаў:развіцце артыкуляцыйнага апарату, фарміраванне правільнага вымаўлення слоў у адпаведнасці з моўнымі нормамі, развіцце моўнага выдыху, адпрацоўка інтанацыйнай выразнасці маўлення, развіцце слыхавой увагі, фарміраванне фанематычнага і моўнага слыху. Выхаванцаў другой малодшай групы неабходна вучыць правільна вымаўляць усе галосныя гукі і большасць зычных. Адпрацоўка вымаўлення больш простых гукаў рыхтуе моўны апарат да авалодвання больш складанымі па артыкуляцыі гукамі. У дзяцей фарміруецца ўменне чуць асобныя гукі ў словах. Шмат увагі ўдзяляецца на развіцце моўнага дыхання, уменне рэгуляваць гучнасць вымаўлення.
У сярэдняй групе дзеці авалодваюць правільным вымаўленнем шыпячых, свісцячых, санорных гукаў, а таксама гукаў дж, ф. у старэйшай групе замацоўваюцца папярэдне набытыя навыкі правільнага вымаўлення ўсіх гукаў, працягваецца работа па развіццю моўнага дыхання, інтанацыйнай выразнасці маўлення, уменне рэгуляваць сілу голасу, хуткасць мовы. Адначасова ў старэйшай групе развіваецца фанематычны слых дзяцей.
Фарміраванне гукавымаўлення дашкольнікаў уключае тры этапы: падрыхтоўка артыкуляцыйнага апарату, удакладненне вымаўлення гука, замацаванне вымаўлення гука ў словах і фразах.


Слоўнік дашкольнікаў фарміруецца ў цеснай сувязі з работай па ўзбагачэнню іх ведаў і ўяўленняў аб прадметах і з’явах рэчаіснасці. Своечасова засвоены слоўнік, які абапіраецца на канкрэтныя ўяўленні, значна павышае ўзровень моўнага развіцця дзіцяці, удасканальвае культуру зносін.
Слоўнікавая работа накіроўваецца на пашырэнне актыўнага слоўніка дзяцей і дасягнення правільнага разумення слоў на аснове паглыблення ведаў і ўяўленняў аб навакольным свеце. Звяртаецца вялікая ўвага на вылучэнне істотных якасцей і ўласцівасцей прадметаў і з’яў, правільнае абазначэнне іх адпаведнымі словамі. Праводзіцца работа па фарміраванню абагульняючых паняццяў, іх удакладненню.
Узбагачэнню і ўдакладненню слоўніка дашкольнікаў спрыяюць розныя прыемы: паказ прадмета і ягоназванне, выкарыстанне выхавальнікам новага слова ў спалучэнні са знаемымі словамі, актыўныя дзеянні выхаванцаў па абследаванню прадметаў (успрыманне на слых, смак, навобмацак) і называнне іх якасцей і ўласцівасцей; параўнанне падобных прадметаў (кубак і шклянка, шуба і паліто); даручэнні (пакажы, прынясі, знайдзі), якія патрабуюць у адказ дзеянняў дзіцяці і інш. Прыемы. Актывізацыі слоўніка садзейнічаюць пытанні выхавальніка аб прадметах і з’явах, іх якасцях, дзеяннях; дагаворванне слоў пры слуханні знаемых вершаў, казак; даручэнні, якія патрабуюць ад дзяцяці славеснага адказу, дыдактычныя практыкаванні і інш.
З мэтай фарміравання ўмення карыстацца абагульняючымі словамі ў гульнявых сітуацыях, у штодзенным жыцці дзецям прапануюцца заданні на падбор прадметаў адной радавой катэгорыі, называнне іх.
Пры азнаямленні з антонімамі дзяцей вучаць параўноўваць прадметы, іх прыметы, якасці. Уменнем падбіраць сінонімы дашкольнікі авалодваюць у ходзе практыкаванняў, якія патрабуюць змяніць слова ў словазлучэннях або сказах, падбіраючы найбольш дакладнае, прыгожае. Асаблівая каштоўнасць актыўнага выкарыстання сінонімаў і антонімаў крыецца ў тым, што ў мове дзяцей адбываецца актывізацыя прыметнікаў і дзеясловаў.


Фарміраванне граматычных навыкаў дашкольнікаў накіравана на засваенне правілаў ужывання граматычных катэгорый. Выхавальнік практыкуе дзяцей у правільным дапасаванні слоў у родзе, ліку, склоне, разуменні і ўжыванні прыназоўнікаў у, над, на, пад, за, да, ад, з. Ужыванне прыназоўнікаў з’яўляецца паказчыкам засваення прасторавых адносін. Дашкольнікаў вучаць ужываць назвы знаемых прадметаў у правільнай форме: множным ліку, давальным склоне, месным склоне і інш. Ставіцца задача – навучыць дзяцей утвараць і актыўна выкарыстоўваць прыналежныя і параўнальныя прыметнікі, звяртаць увагу на правільнае ўжыванне форм загаднага ладу дзеясловаў, розных форм дзеясловаў есці, даць, хацець.
У сярэдняй групе нямала месца займае работа па ўтварэнню назваў дзіцянят жывел, назваў прадметаў посуду, парадкавых лічэбнікаў. Звяртаецца ўвага на розныя спосабы ўтварэння некаторых груп слоў.
У старэйшай групе працягваецца работа па навучанню дашкольнікаў словазмяненню і словаўтварэнню. Дзеці вучацца выкарыстоўваць розныя суфіксы для ўтварэння назваў жывел, прафесій, ужываць формы слоў са значэннем адзінкавасці (бульбіна, цыбуліна), складаць словы на падставе двух простых (доўгія вушы – даўгавухі).
Найбольш эфектыўным метадам фарміравання граматычных уменняў з’яўляюцца дыдактычная гульня з цацкамі, малюнкамі, прадметамі. Гэта гульні на ўжыванне назоўнікаў у родным склоне (Чаго не стала?, Чаго больш?), назоўнікаў з прыназоўнікамі (Дзе Каця?), на ўжыванне дзеясловаў у прошлым і будучым часе (Учора і заўтра), на ўжванне прыналежных прыметнікаў (Чыя рэч?)
У дзяцей узбагачаецца і ўдакладняецца сінтаксічны бок маўлення. Асновай паўнацэннага развіцця сінтаксісу маўлення з’яўляецца ўменне назіраць, вылучаць у прадметах і з’явах галоўнае, істотнае, выяўляць разнастайныя адносіны паміж імі – прычынна – следчыя, часавыя.
Карысным з’яўляецца прыем дагаворвання дзецьмі сказаў са знаемых казак, вершаў


Методыка навучання звязнаму маўленню павінна асноўвацца на прынцыпе маўленчага дзеяння. Трэба памятаць, што не ўсякае вымаўленне гукаў, слоў, сказаў, нават цэлых тэкстаў або разыгрыванне гатовых дыялогаў з’яўляецца маўленнем. Фразы, якія вымаўляе дзіця на беларускай мове, будуць вынікам маўленчага дзеяння толькі пры наступных умовах: належнасці ўнутранага матыву дзейнасці (чаму яму трэба гэта сказаць), мэты (дзеля чаго трэба гэта сказаць, што атрымаецца ў выніку), думкі (які змест трэба перадаць словамі). Дзіця павінна самастойна адабраць словы, якія найбольш дакладна перадаюць яго думку, змяніць іх у адпаведнасці з правіламі беларускай граматыкі, пабудаваць сказ. Такім чынам, навучальны працэс трэба будаваць так, каб дзеянні дзяцей у кожны момант навучання былі сапраўды маўленчымі.
У сістэме працы па развіццю мовы дзяцей важную ролю іграе нагляднсць. Серыя карцін дае магчымасць у нагляднай форме прадэманстраваць агульную структуру, пабудову апавядання, сфарміраваць элементарныя веды, уяўленні аб сюжэце, яго развіцці, аб кампазіцыі апавядання. Серыя карцін выступае ў якасці своеасаблівай схемы, мадэлі структуры апавядальнага тэксту, што спрыяе развіццю ў дзяцей большай усвядомленнасці пры пабудове свайго расказу.
Сутнасць асноўнага прыему, які спрыяе правільнай пабудове апавядання, у наступным: кожнае дзіця раскладвае набор карцін, расказвае, дае загаловак тэксту. Гэта дапамагае дзецям адчуваць логіку расказу, разумець структуру звязнай мовы, развівае ўяўленне і творчую дзейнасць.
У сярэдняй групе ідзе работа над развіццем дыялагічнай мовы, дзеці вучацца расказваць пра цацку (прадмет), пераказваюць кароткія літаратурныя творы.
У старэйшай групе вучаць дзяцей складаць апавяданні з асабістага вопыту, прыдумваць апавяданне або казку па ўзору, які дае выхавальнік, практыкуецца складанне апавяданняў па набору казак. Пры разгляданні малюнка дзеці расказваюць не толькі пра тое, што бачаць, але і прыдумваюць падзеі, якія папярэднічаюць адлюстраваным або адбыліся пасля іх.
Фарміраванне навыкаў апавядальнага маўлення адбываецца ў гульнях тыпу “Хто ведае, хай далей працягвае”. У іх выхавальнік прапануе дзецям логіка- сінтаксічныя схемы апавяданняў у выглядзе пачатку сказаў. Дзеці даюць розныя варыянты працягу кожнага з іх. З мэтай развіцця маналагічнага маўлення шырока выкарыстоўваюцца дыдактычныя гульні з прадметамі “Магазін”, “Апішы прадмет”, з малюнкамі “Пошта”, “Апішы малюнак”, слоўныя дыдактычныя гульні “Поры года”, “Дзе мы былі” і інш.


Нельга вывучыць родную мову пад прымусам, яна павінна ўвайсці ў сэрца і думкі дзяцей непрыкметна, легка. А для гэтага выхавальніку неабходна спалучаць разнастайныя формы работы, якія б не прымушалі дзіця завучваць, а падштурхнулі да свядомага жадання запомніць новае слова, яскравы паэтычны радок, падзяліцца радасцю свайго адкрыцця з сябрамі, бацькамі.

 

свернуть

Государственные праздники

Государственные праздники


Государственные праздники, праздничные дни, памятные и праздничные даты устанавливает Президент Республики Беларусь. В настоящее время действует Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

В соответствии с изменениями и дополнениями Конституции Республики Беларусь, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года, государственные и праздничные дни устанавливает Всебелорусское народное собрание.

Государственные праздники устанавливаются в ознаменование событий, имеющих особое историческое либо общественно-политическое значение для Республики Беларусь, оказавших существенное влияние на развитие белорусского государства и общества.

Праздничные дни устанавливаются в ознаменование иных событий, посвященных традиционным датам, чествованию работников определенной профессии, отрасли хозяйства или сферы деятельности и т.д.

Памятные даты связаны с иными историческими событиями в жизни государства и общества либо традиционно отмечаются отдельными категориями граждан.

Праздничные даты - это традиционно отмечаемые значительным количеством граждан события, которые не наделяются в Республике Беларусь официальным статусом государственного праздника, праздничного дня или памятной даты.


Государственные праздники


День Конституции – 15 марта;
День единения народов Беларуси и России – 2 апреля;
День Победы – 9 мая;
День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь – второе воскресенье мая;
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) – 3 июля;
День народного единства – 17 сентября.
Общереспубликанские праздничные дни
Новый год - 1 и 2 января;
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь - 23 февраля;
День женщин - 8 марта;
Праздник труда - 1 мая;
День Октябрьской революции - 7 ноября.
Религиозные праздничные дни
Рождество Христово (православное Рождество) - 7 января;
Пасха - по календарю православной и католической конфессий;
Радуница - по календарю православной конфессии;
День памяти - 2 ноября;
Рождество Христово (католическое Рождество) - 25 декабря.


Профессиональные праздничные дни в знак признания заслуг работников отдельных профессий, отраслей хозяйства и сфер деятельности


День работников социальной защиты - 5 января;
День банковских и финансовых работников - первое воскресенье января;
День спасателя - 19 января;
День дипломатического работника - 22 января;
День белорусской науки - последнее воскресенье января;
День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы - 21 февраля;
День милиции - 4 марта;
День внутренних войск - 18 марта;
День работников гидрометеорологической службы - 23 марта;
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства - четвертое воскресенье марта;
День геолога - первое воскресенье апреля;
День судебного эксперта - 22 апреля;
День печати - 5 мая;
День работников радио, телевидения и связи - 7 мая;
День работников физической культуры и спорта - третья суббота мая;
День пограничника - 28 мая;
День химика - последнее воскресенье мая;
День мелиоратора - первое воскресенье июня;
День работников легкой промышленности - второе воскресенье июня;
День медицинских работников - третье воскресенье июня;
День работников прокуратуры - 26 июня;
День изобретателя и рационализатора - последняя суббота июня;
День экономиста - 30 июня;
День кооперации - первая суббота июля;
День работников водного транспорта - первое воскресенье июля;
День работников налоговых органов - второе воскресенье июля;
День металлурга - третье воскресенье июля;
День пожарной службы - 25 июля;
День работников торговли - последнее воскресенье июля;
День железнодорожника - первое воскресенье августа;
День строителя - второе воскресенье августа;
День работников государственной статистики - 23 августа;
День шахтера - последнее воскресенье августа;
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности - первое воскресенье сентября;
День сотрудника органов предварительного следствия - 12 сентября;
День библиотек - 15 сентября;
День таможенника - 20 сентября;
День работников леса - третье воскресенье сентября;
День машиностроителя - последнее воскресенье сентября;
День архивиста - 6 октября;
День учителя - первое воскресенье октября;
День работников культуры - второе воскресенье октября;
День стандартизации - 14 октября;
День работников фармацевтической и микробиологической промышленности - 15 октября;
День автомобилиста и дорожника - последнее воскресенье октября;
День работников гражданской авиации - первое воскресенье ноября;
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса - третье воскресенье ноября;
День страховых работников - первая суббота декабря;
День юриста - первое воскресенье декабря;
День сотрудника органов государственной безопасности - 20 декабря;
День энергетика - 22 декабря.


Профессиональные праздничные дни в ознаменование выдающихся заслуг видов и родов войск Вооруженных Сил Республики Беларусь в защите Отечества


День инженерных войск - 21 января;
День войск противовоздушной обороны - второе воскресенье апреля;
День десантников и сил специальных операций - 2 августа;
День железнодорожных войск - 6 августа;
День военно-воздушных сил - третье воскресенье августа;
День танкистов - второе воскресенье сентября;
День ракетных войск и артиллерии - 19 ноября.
Иные праздничные дни
День потребителя - 15 марта;
День семьи - 15 мая;
День охраны окружающей среды - 5 июня;
День молодежи и студенчества - последнее воскресенье июня;
День знаний - 1 сентября;
День белорусской письменности - первое воскресенье сентября;
День мира - третий вторник сентября;
День пожилых людей - 1 октября;
День матери - 14 октября;
День отца - 21 октября;
День инвалидов - 3 декабря;
День прав человека - 10 декабря;
День белорусского кино - 17 декабря.


Памятные даты


День памяти воинов-интернационалистов - 15 февраля;
День чернобыльской трагедии - 26 апреля;
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа - 22 июня. 

ИСТОЧНИК

свернуть

Видеоролик «Играем – историю, традиции страны изучаем»

Виртуальная выставка дидактических игр по патриотическому воспитанию

Виртуальная выставка дидактических игр по патриотическому воспитанию 

Использование дидактической игры в патриотическом воспитании дошкольников является неотъемлемой частью воспитания к самым близким людям – отцу и матери, любви к своему дому, улице, детскому саду, городу и ознакомления с историей родного края. В играх отражается природа родного края, образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои.

На данной странице представлены авторские настольно-печатные дидактические игры и пособия, интерактивные и электронные игры. СМОТРЕТЬ

свернуть

Патриотическое воспитание дошкольников на современном этапе

На современном этапе, когда происходят значительные изменения в жизни общества, актуализируется проблема воспитания маленького гражданина и патриота своей страны.

Патриотическое воспитание детей – это сложный педагогический процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств.

Дошкольное детство – благоприятный период для приобщения ребёнка к национальной культуре. Поэтому очень важно начинать воспитывать настоящего патриота своей Родины именно в этом возрасте, когда ребенок начинает интенсивно развиваться в социальном плане. Этот период по своим психологическим особенностям наиболее благоприятен для формирования патриотизма, так как для детей дошкольного возраста характерны

 • высокая восприимчивость,
 • легкая обучаемость,
 • безграничное доверие взрослым,
 • стремление подражать им,
 • эмоциональная отзывчивость и интерес ко всему окружающему.

Целью патриотического воспитания является сформированность основ патриотизма как нравственного качества личности. Но это качество не возникает у людей само по себе. Придерживаясь принципа – от малого к великому, своевременное формирование у детей чувства патриотизма необходимо начинать с младшего дошкольного возраста с воспитания любви и привязанности к малой Родине: к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, к тому месту, где ребёнок родился, где находится его дом, улица, детский сад. Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живешь. Но просто любить родную землю недостаточно, необходимо знать историю, культуру, достопримечательности, заповедные уголки, то чем славится родной город – край знаменитых земляков. У ребенка должно появиться чувство национальной гордости за свою малую родину. Поэтому главной целью педагогов является воспитание гражданина, любящего и знающего свой город, край и все, что с ними связанно. Для достижения этой цели перед педагогами дошкольных учреждений ставится ряд задач:

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он родился;

- формирование у дошкольников нравственных качеств личности через знакомство с историей и современностью родного города;

- формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, гордости за свою малую родину;

- воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям;

- формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому через знакомство с природой родного края.

Успешность развития детей при знакомстве с родным городом станет возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, т.е. через игру, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту.

С этой целью с детьми организуются:

 • занятия,
 • игры,
 • беседы,
 • разные формы познавательной практической деятельности,
 • художественная деятельность,
 • праздники и развлечения;
 • труд;
 • образовательные услуги.

Воспитывая у детей любовь к малой родине, необходимо подвести их к пониманию, что их город – частица страны, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего:

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и т.д.);

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов;

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу;

- люди берегут и охраняют природу;

- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д.

Начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям.

Содержание нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста отражено в учебной программе дошкольного образования и в программе для специальных дошкольных учреждений Ю. Н. Кисляковой, Л.Н. Мороз «Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи». Образовательные программы акцентируют данное направление в образовательных компонентах образовательных областей «Ребёнок и общество», «Ребёнок и природа», «Искусство». Эффективному усвоению детьми знаний по данным областям содействует тематическое планирование, так как темы логически связаны между собой и составляют целостное представление о Родине. Культура малой Родины должна войти в сердце ребенка и стать неотъемлемой частью его души.

Еще одним немаловажным условием для формирования любви к малой Родине является создание в группах соответствующей развивающей предметно-пространственной среды. Необходимо организовать центр краеведения, где должен быть представлен материал для ознакомления детей с природой родного края, города, с экологией, с достопримечательностями, с предприятиями города, с особенностями населения, с его историей и культурой. Также необходимо вносить элементы этнографии в различные игровые центры.

Важным условием эффективного осуществления работы по ознакомлению с родным краем является тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. Родители (законные представители) дошкольников могут стать участниками образовательного процесса не только в рамках семьи, но и учреждения образования. Родители могут оказать действенную помощь в сборе материалов по родному краю, по проведению экскурсий в музеи, к памятникам истории и культуры, на предприятия города, в организации выставок и т.д.

Целенаправленная работа по формированию любви к родному городу, краю, культуре и традициям способствуют развитию личности в духе патриотизма, поэтому наша задача – научить детей любить свой город, свой родной край, больше узнавать о нём, уважать традиции, помнить его историю.

Научим ребёнка любить малую Родину –
значит, сумеем воспитать гражданина,
которому можно доверить страну.

свернуть

ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

 Каждый год наша Родина погружается в атмосферу единства и сплоченности. Праздник Победы – хороший повод рассказать детям о войне. Для современных родителей годы с 1941 по 1945 – это время, которое у многих забрало бабушек, дедушек, прабабушек или прадедушек. В один день закончилось детство у тех, кому мы обязаны своим детством. Наши родители делились с нами воспоминаниями, а мы должны передать эстафету памяти последующему поколению. Своеобразная консультация для родителей поможет подобрать правильные слова.

ЗАЧЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ?

      События прошлого века уходят все дальше в историю, и услышать о Великой Отечественной войне из первых уст сейчас почти невозможно. Подвиги прошлого живут благодаря воспоминаниям. Если не передавать историю своим детям, Великая Отечественная война останется на страницах учебников как исторический факт, и не более. Мамы и папы стараются всесторонне развивать детей до школы, давая им знания в самых разных областях. Нельзя забывать про взращивание патриотизма. Детям интересно будет узнать о стране, о войне, о подвигах, благодаря которым мы сейчас живем. Родители, бабушки, дедушки, педагоги детских садов и развивающих центров должны посвящать детей в эту тему, воспитывать в них любовь к Родине, прививать знание истории и военных событий с малых лет.

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАЗГОВОР?

      Беседа на такую взрослую тему, как война, требует подходящего момента. Поговорить можно в преддверии праздника 9 Мая, а заодно пояснить, что это за день, что он значит для страны, рассказать о подготовке к параду, об украшении города к празднику. Ребенок сам может натолкнуть родителя на разговор. У дошкольника к 5 годам возникает много вопросов обо всем на свете, поэтому когда-нибудь он спросит, есть ли бабушки и дедушки у мамы и папы, где они живут, как они выросли. Это подходящая ситуация для разговора о трудном детстве детей того времени, о том, что многие мамы и папы никогда не видели своих бабушек и дедушек. О войне должны знать дети любого пола. Война — это целый период из жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Это героизм и самоотверженность дедов, отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем – крепость духа, забота и стойкость бабушек, матерей, дочерей, сестер. Такие разговоры дают возможность рассказать об истинных образах героев, а не тех, что пропагандируют современные мультфильмы.

ПОЧЕМУ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

       У детей все просто: в «войнушке» все делятся на хороших и плохих. В мире взрослых все гораздо сложнее. Ребенку нужно объяснить, что войны начинаются из-за желания правителей государств захватить чужие богатства, природные ресурсы. Говоря о войне 1941-1945 гг., можно рассказать, что фюрер Германии Адольф Гитлер захотел уничтожить целые народы только потому, что посчитал свою нацию лучше. Он хотел установить фашистский режим во всем мире и сделать остальных людей рабами, обслугой своего народа. Даже в своей стране фашисты убивали людей, потому что у них была другая национальность. Многие страны не смогли сопротивляться Германии и сдались. Наша страна была гораздо больше, чем сейчас, и называлась Советским Союзом. В Союз входило много маленьких стран, люди имели разные национальности, но относились друг к другу так, будто они — одна большая семья. Гитлер предательски напал на Советский Союз, когда этого никто не ожидал. Люди спали в своих кроватях, но в один момент их жизнь изменилась, а для многих — оборвалась. Гитлер ожидал быструю капитуляцию, но он не догадывался, что советские люди будут до конца сражаться за свою свободу, а многие умрут за нее.

КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

   Рассказать о войне могут близкие родственники ребенка. Если малыш посещает детский сад, то к празднику 9 Мая он познакомится с этой темой там. В младших группах дети слушают стихи и рассказы на военную тему, а детки постарше сами принимают участие в утренниках и концертах, надевают детскую форму — копию военной формы тех лет, учат стихи, песни, поздравляют ветеранов на параде.

Родителям нужно поддерживать «волну», а не возлагать эту сложную тему только на воспитателей. Детей можно приобщать к изучению Великой Отечественной войны разными способами:

посещать с ребенком вечный огонь, аллею славы, памятники героям в своем городе; ходить на парад Победы 9 мая; просить бабушек и дедушек, родившихся в военные или послевоенные годы, рассказать о своих воспоминаниях из детства; показывать награды своих родственников в войне, показать фронтовые письма, фотокарточки, если они сохранились; делать с детьми поделки к празднику Победы для утренника в детском саду или для своих родных; читать книги о войне.

       Детская литература подойдет для первого знакомства с образами войны. Читать книги на эту тему можно уже с трех лет. Малыш еще мал, он не поймет всех ужасов того времени, но это пока и не нужно. После пяти лет дети уже более осознанно воспринимают вопросы смерти, примеряя их на себя. Главное в такие моменты – успокоить ребенка здесь и сейчас: война уже прошла, ее уже пережили, мы живем в мирное время.

Вот некоторые произведения о военном времени, которые подойдут для дошкольников: 

«Брат мой в армию идет» В. Орлов; «Галина мама» С. Георгиевская; «Арбузный переулок» В. Драгунский; «Андрейка» В. Осеева; «Стальное колечко» К. Паустовский; «Шинель» Е. Благинина; «Кукла» Г. Черкашин; «Главное войско», «Памятник солдату», «Твои защитники» Л. Кассиль; «Землянка» А. Митяев.

ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ

Знакомя малыша с событиями тех лет, можно также рассказать о военных профессиях. Военные занимаются важными для страны делами: управляют боевыми машинами, несут службу на границе, обучают молодых новобранцев военному ремеслу, чтобы в случае войны они могли встать на защиту Родины. Быть военным – так же почетно, как быть учителем, врачом, пожарным, полицейским. К военным специальностям также относятся профессии врача, летчика, моряка, связиста, инженера, водителя. В военное время люди этих профессий выполняют важнейшие миссии. Женщины наравне с мужчинами идут на войну и проявляют храбрость, отвагу, самоотверженность. Остальные работают на заводах, в госпиталях, детских садах, школах. Женщины все так же остаются матерями и женами на войне, заботятся о своих и чужих детях, о раненых на войне солдатах, как о братьях.

ДЕТИ – ГЕРОИ ВОЙНЫ

Военные годы были тяжелым испытанием для всех. В один миг детям того времени пришлось повзрослеть. Закончилось их детство: игры в игрушки сменились тяжелым трудом и заботой о тех, кто слабее и беспомощнее. Война – тема взрослая, но она унесла много детских жизней. Дети совершали поистине героические поступки. Их объединяла искренняя ненависть к фашизму и готовность пожертвовать жизнью, чтобы помочь Советской армии уничтожить оккупантов. Многие не увидели Великую Победу.

        Зина Портнова в начале войны стала партизанкой. В 15 лет девочка работала в столовой немецкого учебного корпуса и по заданию «подполья» отравила еду. Сто фашистских офицеров умерли, Зину вычислили и накормили отравленным супом, но она чудом выжила. Через 2,5 года Зину поймали и приговорили к расстрелу. Перед смертью ее долго пытали.

        Володя Дубинин встретил войну подростком четырнадцати лет. Юноша был партизаном и разведчиком. Юный герой подорвался на немецкой мине во время разминирования каменоломни вместе с саперами.

       Марат Казей был двенадцатилетним мальчиком, когда немцы предательски напали на страну, а в 13 лет он осиротел. Мальчик подался в партизаны и разведчики. Сестра Марата помогала раненым, но получила сильное обморожение ног. Ее эвакуировали, но ноги пришлось ампутировать. Марат отказался ехать с сестрой и остался мстить за мать. В 1943 году Марат спас партизанский отряд. В 1945 году он подорвал себя гранатой, попав в окружение.    

      Аркадий Каманин — самый молодой летчик времен Второй мировой. Отец Аркадия – известный советский летчик, генерал-полковник летных войск Н. П. Каманин был примером для сына и сам отправлял его в полеты. В 15 лет Аркадий летал самостоятельно на У-2. Летчик многократно успешно выполнял важные летные миссии и уничтожал врагов. Аркадий скончался от инфекции в 18 лет.

        Лара Михеенко стала партизанкой в 14 лет. Занималась разведкой и собирала информацию о немецких военных объектах, раздавала агитационные листовки. В 43-м году Лара помогала подрывать железнодорожные пути и уничтожать немецкие эшелоны. В том же году девушка попалась врагу и была расстреляна.

        Вася Курка – молодой снайпер, который уничтожил 179 немцев. Василий добровольно зачислился в стрелковую дивизию в 16 лет и стал асом стрелкового дела. Он подготовил 59 снайперов, вместе они уничтожили около семисот немецких солдат и офицеров. Вася скончался от выстрела в голову в январе 1945 года, когда выглянул из траншеи во время перестрелки.

        Надя Богданова – самый молодой ребенок-герой. Надя стала партизанкой в 9 лет. Девочка скиталась по деревням в поисках еды и попала к партизанам. Однажды немцы поймали ее вместе с напарниками по разведке. Детей долго пытали и приговорили к расстрелу, но девочке чудом удалось избежать смерти. В 1943-м году маленькая партизанка участвовала в подрыве моста, чтобы прервать продвижение фашистов к Ленинграду, но ее схватили немецкие полицейские. Девочку пытали, издевались над ней целую неделю и бросили умирать на морозе. Надю спасла женщина-колхозница, благодаря этому девочка выжила. Надежда Богданова прожила почти 60 лет.

        Шура Кобер и Витя Хоменко были связными в подпольном центре Украины. Друзья вместе пересекли фронт и связались с партизанами. В 1942 году мальчиков казнило гестапо. Им было по 16 лет.

ПОДВИГИ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ

Рассказывая о детях – героях войны, нужно упомянуть о том, что героями были не только отдельные люди, но и целые города. Тринадцать городов современной России, Украины и Белоруссии носят почетные звания городов-героев. Население этих городов проявило невиданный героизм и мужество в годы войны.

Брестская крепость первая приняла удар войны. Ранним июньским утром 1941 года немецкие самолеты разбомбили пограничный Брест. Мирные люди в один момент стали воинами. Оказавшись в окружении без боеприпасов и продовольствия, они держали оборону почти месяц. Все погибли, а подвиг пограничников Бреста стал известен на всю страну.

Одесса попала в окружение в августе 1941-го. Город отбивал атаку 73 дня. Тысячи женщин, детей рыли траншеи, ставили мины и ограждения из колючей проволоки. Взрослые и дети изготавливали гранаты и противотанковые мины на переоборудованных заводах. В сентябре город был взят оккупантами.

Ленинград (ныне Санкт-Петербург) был окружен осенью 1941 года. В ноябре началась блокада города, которая длилась девятьсот дней. Люди выживали, как могли. Блокада Ленинграда – это отдельная, черная глава Великой Отечественной войны. Ленинград связывала со страной только «Дорога Жизни» — транспортный путь через Ладожское озеро. По воде на судах и по льду на машинах доставляли продовольствие для Ленинграда. Керчь одной из первых приняла удар немецкой армии. Город пытались захватить дважды.

Керчь несколько раз пересекала фронтовая линия. Тысячи мирных жителей города погибли, еще больше были отправлены на принудительные работы в Германию. Город пробыл в оккупации семьсот дней и был почти уничтожен.

Тула стояла с октября по декабрь 1941-го года. Город перешел на военное положение сразу после сдачи Орла, застигнутого врасплох. Неприятель отправил на покорение города свои лучшие войска, но взять Тулу он не смог, оборона длилась 43 дня. Жители рыли противотанковые рвы, минировали подступы к городу, ставили «ежей». Героическое противостояние Тулы сорвало планы Гитлера на быстрое взятие столицы.

Волгоград раньше назывался Сталинградом, и Сталинградская битва изменила ход всей Второй мировой войны. Битва за Сталинград длилась с июля 1942 по февраль 1943 года и вошла в историю человечества как самая кровопролитная. Гитлер и его союзники поняли, что выиграть эту войну невозможно. Сталинград одним из первых получил звание города-героя.

Москва была стратегически важным городом для Гитлера. С взятием Москвы ассоциировалась победа фашисткой Германии над Советским Союзом. Битва под Москвой длилась 203 дня, и в ней Гитлер потерпел первое крупное поражение от начала войны.

Новороссийск отбивал натиск 394 дня. Огромную роль в обороне города сыграл Черноморский флот. Звание Героя присвоили 21 новороссийскому воину. Разрушенный и выжженный, в отечественную историю. Новороссийск вошел несломленным советским городом-героем. Мурманск сдерживал врага на протяжении почти всей войны и был неприступен, как крепость.

Мурманск бомбили, а он стоял и продолжал служить портом. Жилые дома были разрушены или сгорели, уничтожена большая часть предприятий. За все время город бомбили с воздуха почти 800 раз. Севастополь отразил бомбардировку, которая обрушилась на него в первый день войны. Этот город был главным портом страны, там стоял Черноморский флот. Гитлеровцы 250 дней осаждали Севастополь. Десятки тысяч мирных жителей погибли в боях или были взяты в плен и вывезены в Германию. Город почти стерли с лица земли.

Киев принял удар 22 июня, а с 6 июля героически отбивался от немецких войск 72 дня. Воевали и солдаты, и мирные жители. Гитлер не смог сходу взять Киев, но с осени 1941 года город был в оккупации 2 года. Более 200 тысяч киевлян пали в боях, около 100 тысяч пленников увезены в Германию.

Минск попал в центр сражений с самого начала войны. Почти неделю город оборонялся, но вынужден был сдаться. Минск жил в условиях жесткой оккупации, тысячи людей погибли. Люди не сдавались без боя, и за проявленную доблесть 8 минчан получили высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза.

Смоленск стоял на пути Гитлера к Москве, поэтому фюрер попытался захватить город уже на третий день войны. 10 июля 1941 года началось двухмесячное Смоленское сражение. Эта битва сорвала идею «молниеносной войны», не дав немцам подойти к Москве до зимы. Оккупация Смоленска длилась до осени 1943 года. Все эти месяцы жители не сдавались и создавали партизанские отряды. За боевую отвагу и мужество звание Героя Советского Союза получили 260 уроженцев Смоленщины.

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ

Откладывать разговоры на тему войны не обязательно до возраста, когда ребенок сам может спросить. Дети видят и понимают больше, чем нам кажется. Тем более не отказывайте ребенку в разговоре о войне, если он спрашивает об этом сам. Говорить о войне с дошкольником нужно простым, понятным языком. Не надо перегружать рассказ датами, подробностями, которые ребенок просто не сможет разложить в голове по полочкам. Детям проще воспринимать информацию наглядно, когда можно посмотреть и потрогать. Поэтому говорите с ребенком, когда показываете семейный фотоальбом, читаете книгу на военную тематику или рассматриваете журнал о военной технике. Говорить о подвигах советских солдат можно у вечного огня. Расскажите ребенку, что огонь символизирует вечную память о павших воинах и горит в любое время суток, в любую погоду. Поговорите о том, что надписи на мемориальных плитах – это не просто непонятные ребенку слова. Это имена воинов, погибших за будущее своей страны, за будущее нас и наших детей. С именем каждого воина связана своя история – история его жизни и смерти. Каждый из этих людей был чьим-то сыном, братом, отцом. Их линия жизни оборвалась, а мы продолжаем жить – и благодарим их за это. Не стесняйтесь говорить о войне откровенно. Наша общая история не должна пропасть с годами, мы, родители, должны передавать эту память детям, а наши дети будут рассказывать о войне нашим внукам. Никто не будет забыт, пока мы с вами помним.

свернуть

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

  В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас  возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего города, к его вековым корням, к таким понятиям, как род, родство, Родина.

  Тема патриотического воспитания очень актуальна, поэтому имеет место во многих документах по дошкольному образованию.

  В образовательном стандарте дошкольного образования в разделе «Общие положения» пункте  4  одна  из  задач  гласит: формировать гражданственность и  национальное самопознание, патриотические чувства, моральную, эстетическую и экологическую культуру. В разделе «Требования к структуре учебной программы дошкольного образования»: «Содержание Программы определяется несколькими образовательными областями, одна из них – «Ребёнок и общество»: формирование представлений о Республике Беларусь; людях, прославивших Родину; о социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках.

  Патриотическое воспитание – целенаправленный процесс воздействия на личность с целью формирования патриотизма, как качества, проявляющегося в любви к своему Отечеству, служению ему.

 В детские годы формируются основные качества человека, поэтому важно напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к истории Беларуси. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – кропотливая работа, которая должна вестись систематически, планомерно, во всех возрастных группах, разных видах деятельности и по разным направлениям.

 Большое значение в патриотическом воспитании имеет разнообразная деятельность дошкольников. Быть патриотом – не только знать и любить свою Родину, но и активно работать на ее благо. Для этого используем разные формы: целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение художественной литературы, праздники, развлечения и др.

  Образовательную деятельность с воспитанниками проводим с использованием наглядного материала. Использование игровых приемов повышает познавательную активность детей, создает эмоциональную атмосферу. Тематическое планирование является необходимым условием для целенаправленной работы, позволяет устанавливать логические связи между различного рода сведениями: «Мой город», «Твои защитники», «Моя семья» и др. Важно, чтобы  дети воспринимали материал, активно думали. Этому способствуют такие методические приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные задания, обращения к опыту детей, дидактические игры.

  Эффективным средством  является использование художественных материалов.

  Народные игры играют важную роль в патриотическом воспитании. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои. Народные игры, имея нравственную основу, учат дошкольников обретать гармонию с окружающим миром.

   В младшем и среднем дошкольном возрасте особое внимание уделяем развитию представлений о близком социальном окружении.

Основными методами патриотического воспитания в младшей группе выступают:

 1. организация жизненных и игровых ситуаций, дающих возможность осваивать опыт доброжелательного отношения к близким, взрослым;
 2. инсценировок с игрушками, демонстрирующими образцы взаимоотношений в детском саду и в семье;
 3. наблюдение за отношением взрослых в детском саду;
 4. хороводные игры, игры-имитации;
 5. чтение стихов, потешек, сказок на тему доброты, любви к родителям;
 6. рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок с изображением семьи, предлагает назвать членов семьи, их действия, выделить общее радостное настроение;
 7. рассматривание семейных фотографий и др.

    В средней группе  вовлекаем детей в разговор о семье, семейных событиях.

Семейные фотографии, обращаем внимание на черты их сходства с родителями, в семье все заботятся друг о друге. Увлекают детей игры на семейные темы, где разыгрываются различные сюжеты из жизни. Знакомим воспитанников со стихами, песенками, в которых отражаются события из жизни семьи, труд родителей. Организуем ситуации «добрых дел»: в подарок родителям сделать коллективную аппликацию, подарить рисунки.

 В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы гражданственности, развивается интерес к Родине на эмоционально-чувственном уровне. В старшей группе используем такие методические приёмы патриотического воспитания:

 1. этические беседы о городе, родной стране, мире;
 2. экскурсии, наблюдения за деятельностью людей и общественными событиями;
 3. рассматривание иллюстраций об особенностях природы , разных стран;
 4. знакомство с элементами национальной культуры;
 5. обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей и горожан.

 При знакомстве дошкольников с историей родного города,  приходится много рассказывать, поэтому при составлении рассказа обращаем внимание на такие моменты:

 • по ходу рассказа необходимо использовать наглядный материал (фотографии, репродукции картин, схемы), рисунки мелом на доске;
 • составляя рассказ, нужно включить вопросы к детям, необходимые для активной познавательной деятельности, учить рассуждать. В этом случае рассказ воспитателя превращается из монолога в своеобразную беседу с детьми;
 • рассказывая о каких-то исторических событиях, не следует часто употреблять даты, т.к. в дошкольном возрасте детям недоступна хронология. Но, чтобы дети поняли, что события происходили давно, следует употреблять такие выражения «это было очень-очень давно», «это было тогда, когда ваши папы и мамы были маленькими» и т.д.;
 • язык рассказа должен быть простым. Если в рассказе встречаются незнакомые слова, например: «князь», «полководец» следует объяснить их значение.

 В процессе знакомства детей с достопримечательностями родного города, рассказываем о различных архитектурных сооружениях, храмах. В этом случае, достаточно выделить что-то главное, что отличает то или иное здание от других. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству.

  Широко используем все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д.). В  устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии.

 Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные праздники и традиции, в которых отражаются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений, связанных с трудом и различными сторонами общественной жизни человека.

 Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью способной увлечь ребят национальным изобразительным искусством.

 Метод проектов один из перспективных методов, способствующих решению проблемы патриотического воспитания, развивающий познавательный интерес, формирующий навыки сотрудничества. Основная его цель – развитие свободной творческой личности ребенка, возможность почувствовать себя исследователем, объединить детей, родителей. В  группах целесообразно разработать  такие педагогические проекты как: «Мой город», «День матери» и «День победы». Метод проектов эффективен во всех возрастных группах.

 Использование информационно-коммуникационных технологий – актуальное и эффективное средство для патриотического воспитания дошкольников. Информационно-коммуникационные технологии используем при рассматривании наглядного материала, просмотре мультимедийных презентаций, мультфильмов, прослушивании песен и стихов и др.

 Используя предлагаемые формы и методы патриотического воспитания, необходимо показать детям красоту своего родного города, познакомим с талантом русского народа, научим детей любить свой город и свою страну, и гордиться тем, что они живут в такой прекрасной стране, как Беларусь.

 Патриотизм – это чувство любви к Родине. Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.

Источник: Журнал "Пралеска"  №5 ст 13-20 2014 год

Используемая литература

 1. Образовательный стандарт «Дошкольное образование» - Минск, 2013.
 2. Учебная программа дошкольного образования – Минск, «национальный институт образования», 2012.
 3. Приобщаемся к нравственно-правовой культуре/ Автор-составитель Т.С. Лобанок, Мозырь ООО ИД «Белый Ветер», 2005.
свернуть

Воспитание основ гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста

Воспитание основ гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста

Патриотическое воспитание дошкольников

   Патриотическое  вос­питание в учреждении дошколь­ного образования основывается на планомерной и последова­тельной передаче ребёнку исто­рического и социального опыта белорусского народа, воспита­нии уважения к государствен­ным символам страны. интерес воспитанников к изучению объ­ёмного материала в значитель­ной мере зависит от содержания образовательного процесса. При его планировании вместе с традиционными подходами необходимо учитывать педа­гогические идеи предыдущих поколений, в основе которых — культ человека, высокой мо­рали, красоты и доброты. Всё это усиливает эмоционально-­познавательные впечатления ребёнка, дополнительно моти­вирует его к овладению родным языком, соблюдению народных и государственных традиций, приобщению к белорусской культуре. Патриотические ка­чества характерны только чело­веку. чем выше уровень овла­дения ими, тем выше степень познания социума, потребность в его обогащении результатами своих знаний и труда.

   Цель патриотического вос­питания дошкольников — фор­мирование первоначальных представлений о родном крае и уважительного к нему отно­шения, воспитание нравствен­-ности, патриотических чувств, гражданственности и трудолю­бия, сопричастности к совре­менным событиям, приобщение к национальным ценностям и культурным традициям.

   Задачи патриотического вос­питания определены в учебной программе дошкольного образо­вания, а направления могут быть конкретизированы следующим тематическим содержанием.

История Беларуси: воз­никновение и развитие

Задача: формировать перво­начальные представления и эле­ментарные понятия об истории белорусского народа.

Содержание:

-              природоведческие сведения: географические особенности родного края, климат, природа, природоохранная деятельность жителей Беларуси;

-              национальный язык и его ценность; языки национального и межнационального общения;

-              национальная архитектура: жилые поселения (хутор, село, местечко, город); архитектура зданий;

-              сведения из истории семьи и страны: быт предков; родо­словная; памятные места посел­ка, города и столицы; события Великой отечественной войны, защитники отечества;

-              сведения из истории проис­хождения: названия поселка, го­рода, достопримечательностей,

названия республики Беларусь и её столицы;

-              содружество с другими государствами: в промышлен­ности, творчестве, искусстве, образовании; в период Великой отечественной войны; ближ­ние и дальние страны, пред­ставления о других нациях, их культуре.

В результате познания своей национальной истории у детей дошкольного возраста успешнее формируются положительные взаимоотношения с родными, близкими и окружающими людьми, потребность использо­вать полученные знания в разных видах деятельности. к основным новообразованиям в этом на­правлении могут быть отнесены: патриотическое сознание (знания и представления о родном крае) и национальное самосознание (осознание своей национальной принадлежности).

Символы Беларуси

Задачи: воспитывать гор­дость и уважение к государ­ственным символам; формиро­вать представления о значении государственных герба, флага и гимна.

Содержание:

-              символы государства: пред­назначение современных герба, флага и гимна; описание герба и флага; музыка и текст Государ­ственного гимна республики Беларусь;

-              природные символы страны: животные, птицы, деревья, цве­ты, которые характерны для Бе­ларуси (сосна, зубр, аист, цветки льна, клевера, василька).

сущность данного направле­ния состоит в том, что личность формируется как член общества, к которому она принадлежит. Для детей дошкольного возрас­та патриотические чувства свя­заны с дифференциацией основ­ных государственных символов, наличием представлений об их ценности, характером чувств и отношений к государственной символике.

Достопримечательности Беларуси

Задачи: развивать любозна­тельность к месту или объекту, которые являются историче­ским наследием, архитектурной ценностью в своем поселке или городе, столице страны; расши­рять знания о том, как живут, трудятся и отдыхают люди в Беларуси.

Содержание:

-              исторические памятни­ки: храмы, монастыри, замки, дворцы, крепости, усадебно­парковые комплексы;

-              архитектурные сооружения: памятники, музеи, театры, би­блиотеки, стадионы, мосты;

-              природные богатства: бо­танический сад, национальные парки, леса, заповедники, реки, озера;

-              ведущие отрасли производ­ства, промышленности, сельско­го хозяйства: заводы, фабрики;

-              места для отдыха и развле­чений: кинотеатр, парк, зоопарк, дельфинарий;

-              национальная кухня: про­дукты питания, ежедневные и праздничные блюда белорусов, напитки.

Направление ускоряет про­цесс взаимодействия детей с культурно-исторической сре­дой, адаптации к ней и самореа­лизации с учётом индивидуаль­ных возможностей.

Государственные и народ­ные праздники

Задачи: учить осознавать тор­жественность государственных праздников; формировать куль­туру уважительного отношения к национальным традициям и обрядам, сопричастность к со­временным событиям.

Содержание:

-              государственные праздни­ки: День конституции, День единения народов Беларуси и россии, День Победы, День Государственного герба ре­спублики Беларусь и Государ­ственного флага республики Беларусь, День Независимости республики Беларусь (День республики);

-              национальные праздники: рождество, коляды, Маслени­ца, Пасха, радуница, Благове­щение, купалье, Дожинки, День памяти.

В ходе реализации данного направления у детей дошколь­ного возраста формируются личностные качества: эмо­циональная отзывчивость, осознание своей значимости, коммуникативные навыки, толерантность. У них быстрее проявляются положительное отношение к родным, близ­ким и окружающим людям, потребность использовать на­копленные эмоционально­прочувствованные знания в творческой деятельности.

Люди, прославившие Бе­ларусь

Задачи: воспитывать уваже­ние к просветителям, нацио­нальным героям, Президенту республики Беларусь, деятелям науки и искусства, космонавтам, спортсменам и другим людям, прославившим нашу родину; формировать чувство гордости за их достижения.

Содержание:

-              защитники отечества;

-              исторические личности;

-              достижения граждан страны в труде, спорте, науке, искус­стве.

Содержательный компонент направления охватывает по­знавательную сферу, которая связана с осознанием своего отношения к богатому истори­ческому наследию и современ­ным достижениям народа, что позволяет идентифицировать себя как представителя нации и определиться в своей мен­тальности. к основным чертам менталитета белорусов относят толерантность, доброжела­тельность, гостеприимство, добродушие, щедрость, сооб­разительность, поэтичность души и другие положительные качества.

Народные промыслы и искусство

Задачи: расширять знания о культуре страны, приобщать де­тей ко всем видам национального искусства; развивать интерес к созданию предметов рукотворно­го мира и обогащению предметно­развивающей среды учреждения дошкольного образования; раз­вивать умение осознавать себя во времени (в прошлом, настоящем и будущем).

Содержание:

-              народные промыслы: тка­чество; гончарство; токарное ремесло; изготовление мебели;

-              народная медицина: исполь­зование продуктов питания в лечебных целях;

-              декоративно-прикладное искусство: ткачество, вышив­ка, художественное украшение рушников, их предназначение; изделия из соломы, льна, под­готовка материала, украшение изделий; керамика и её виды, изделия из глины, процесс лепки; изделия из дерева, лозы, бересты;

-              изобразительное искусство: скульптура, живопись, графика, фотоискусство.

содержательный спектр на­правления очень широкий и включает все составляющие национального искусства. В нём объединены практически все представления человека о своей нации: исторические,

языковые, культурные, эсте­тические. Предполагается ак­тивное познание окружающего мира: природного и предметно­го; своего «Я»; формирование у детей осознания принадлеж­ности к белорусской культуре и искусству.

Белорусское народное творчество

Задачи: формировать готов­ность ребёнка дошкольного возраста к участию в творче­ской деятельности, народном кукольном театре, исполнении народных танцев, песен, игр; развивать гуманное отношение ко всему живому, потребность в познании природы и бережном отношении к ней.

Содержание:

-              белорусский народный фольклор: колыбельные, по­тешки, поговорки, считалки, песни, загадки, сказки, легенды, басни, игры;

-              белорусские народные му­зыка и танцы; белорусские на­родные инструменты (жалейка, лира и др.); хороводы;

-              народные детские игры в да­лёкие времена и в современной жизни, их примеры; народные праздники и игры;

-              народный кукольный театр: оформление Батлейки (аппли­кация соломкой; вытинанка; ху­дожественная роспись; резьба; вышивка); кукольные образы, вождение кукол; спектакль (по­каз, участие);

-              белорусский народный эти­кет: приветствие, обращение к человеку; культура речи, её чистота и красота; поведение за столом; уважение к старшим;

-              народные национальные ко­стюмы: материал, элементы, худо­жественное оформление, способ ношения частей костюма.

содержание направления от­ражает характерные для нации действия и поступки, нормы поведения, методы и приёмы творческой деятельности, ис­полнения народных танцев, песен, игр, формы выражения чувств.

Содержание патриотическо­го воспитания дошкольников реализуется в ходе трёхэтап­ного познавательного про­цесса: узнавание, понимание, осознание. На протяжении одного учебного года каждое из семи направлений постепенно проходит через все образова­тельные области. от младшей до старшей группы содержание каждого направления обога­щается, т.к. решаются задачи не только патриотического, но и умственного, трудового, эстетического и физического воспитания, а также применя­ются различные его средства и методы.

На первом этапе (узнавание) используются ознакомительно­познавательные задания, когда доминирует содержание с эле­ментом анализа. Цель — фор­мирование ориентировочной основы, понимания явления (события, действия), умения выполнять действия. Дидак­тическая цепочка включает: образец (75%) — имитация по образцу (25%).

На втором этапе (понимание) используются установочно­аналитические задания, когда имитация сочетается с анали­зом, пониманием. Цель — фор­мирование навыков деятель­ности по образцу, освоение, осознанность, произвольность, критичность. Действует ди­дактическая цепочка: образец (50%) — имитация с элемента­ми анализа (50%).

третий этап (осознание) вклю­чает системно-реализующие (контрольные) задания. Цель — формирование у ребёнка осмыс­ленных форм суждения и рас­суждения, анализа объектов, самостоятельности в установке системы ориентиров, которая позволяет правильно выпол­нять любые задания в области патриотического воспитания. Дидактическая цепочка вклю­чает: образец (в форме темы за­дания) — осмысленное действие (100%).

Результативность патриоти­ческого воспитания дошколь­ников оценивается следующим комплексом обобщённых харак­теристик:

-              возрастные показатели раз­вития качеств личности, обу­словленные целями, задачами и содержанием дошкольного образования (гражданствен­ность, национальное самосо­знание, самостоятельность, трудолюбие, сопереживание, человечность, уважение, взаи­мопонимание, сотрудничество, эмоциональная привязанность, отзывчивость, доброта, рассу­дительность, справедливость, самообладание, любознатель­ность);

-              сбалансированность разных форм активности детей до­школьного возраста в специаль­но организованной и нерегламентированной деятельности, отражённых в образовательных областях «Физическая куль­тура», «ребёнок и общество», «Элементарные математиче­ские представления», «ребёнок и природа», «развитие речи и культура речевого общения», «искусство».

Результативность опреде­ляется с учётом содержания работы педагога и достижений его воспитанников.

Литература

Рекомендуемые учебные издания

1. Серия учебных наглядных пособий «Страницы родной земли»:

1. Гракова, К.Г. Твоя столица: заводы и фабрики Минска: учеб. наглядное пособие для педагогов учреждений дошк. образования / К.Г. Гракова. – Минск: Нар. асвета, 2011. – 15 с.: 26 с. ил.

2. Евдокимова, Н.Н. Твоя столица: театры Минска: учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Н.Н. Евдокимова. – Минск: Нар. асвета, 2011. – 15 с.: 27 с. ил.

3. Горелова, Л.А. Твоя столица: стадионы и спортплощадки Минска: учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Л.А. Горелова. – Минск: Нар. асвета, 2011. – 22 с.: 26 с. ил.

4. Петрикевич, А.А. Твоя столица: парки и скверы Минска: учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / А.А. Петрикевич. – Минск: Нар. асвета, 2011. – 14 с.: 27 с. ил.

5. Давидович, Е.Б. Твоя столица: архитектура Минска: учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Е.Б. Давидович. – Минск: Нар. асвета, 2011. – 14 с.: 25 с. ил.

6. Дубинина, Д.Н. Мир вокруг меня: учебно-метод. пособие для педагогов учреждений дошкольного образования, родителей / Д.Н. Дубинина. – Минск: НИО, 2012.

7. Дубініна, Дз.М. Свет вакол мяне: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшай ступені (ад 5 да 6 гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі / Дз.М. Дубініна. – Мінск: НІА, Аверсэв, 2012.

8. Дубініна, Дз.М. Свет вакол мяне: рабочы сшытак для выхаванцаў старшай ступені (ад 5 да 6 гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі / Дз.М. Дубініна. – Мінск: НІА, Аверсэв, 2012.

9. Дубініна, Дз.М. Родныя вобразы ў паэтычным слове: дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі: у 2 ч. – Мазыр: ТАА ВД “Белы Вецер”, 2008.

10. Воронецкая Л. Н., заведующий кафедрой психологии и предметных методик факультета повышения квалификации, кандидат педагогических наук, доцент

Нормативные правовые акты и иные документы

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З (статьи 3, 20, 22, 77, 138).

2. Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-3 «О государственных символах Республики Беларусь», с изменениями и дополнениями 2006 г.

3. План мероприятий по формированию в обществе культа государственных символов Республики Беларусь 13.05.2013 № 10/91, утвержденный Главой Администрации Президента Республики Беларусь 13 мая 2013 г.

4. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 146 «Об утверждении образовательных стандартов дошкольного образования» / Минск. Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Пачатковая школа»», 2012 – 29 с

5. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. № 125 «Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь».

6. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 ноября 2012 г. № 133 «Об утверждении учебной программы дошкольного образования» / Минск. Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, 2012 – 415 с.

7. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь к 2013/2014 учебному году от 22 июля 2013 г. «Учреждения дошкольного образования»

8. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі: вучэбнае выданне. – Мн: НІА, 2012. – 407 с.

свернуть

КОНСУЛЬТАЦИЯ"Формирование у детей дошкольного возраста ценностного отношения к малой родине"

 

   На современном этапе, когда происходят значительные изменения в жизни общества, одним из основных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание.

  Патриотическое воспитание детей - это сложный педагогический процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств.

  Дошкольное детство – благоприятный период для приобщения ребёнка к национальной культуре. Поэтому очень важно начинать воспитывать настоящего патриота своей Родины именно в этом возрасте, когда ребенок начинает интенсивно развиваться в социальном плане. Этот период по своим психологическим особенностям наиболее благоприятен для формирования патриотизма, так как для детей дошкольного возраста характерны высокая восприимчивость, легкая обучаемость, безграничное доверие ко взрослым, стремление подражать им, эмоциональная отзывчивость и интерес ко всему окружающему.

   Учреждения дошкольного образования, являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первичные представления об окружающем мире, отношение к действительности, дать возможность им почувствовать себя с самых ранних лет гражданами своего отечества.

   Целью патриотического воспитания является сформированность основ патриотизма как нравственного качества личности. Но это качество не возникает у людей само по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с раннего возраста, который формируется под влиянием образа жизни, воспитательной работы в семье и дошкольном учреждении, в школе, в трудовом коллективе.

   Формирование у дошкольников ценностного отношения к малой родине – один из аспектов патриотического воспитания.

   Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живешь. Но просто любить родную землю недостаточно, необходимо знать историю, культуру, достопримечательности, заповедные уголки, то чем славится родной город, край, знаменитых земляков. У ребенка должно появиться чувство национальной гордости за свою малую родину. Поэтому нашей главной целью является воспитание гражданина, любящего и знающего свой город, край и все, что с ними связанно. Для достижения этой цели перед педагогами дошкольных учреждений ставится ряд задач:

-воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он родился;

- формирование у дошкольников нравственных качеств личности через знакомство с историей и современностью родного города;

- формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, гордости за свою малую родину;

- воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям;

- формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому через знакомство с природой родного края.

   Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом станет возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально - практическим путем, т.е. через игру, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту.

   Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении Родины. Все начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется. Формировать знания о семье следует уже в младшем возрасте: воспитывать внимательное отношение к родителям, поощрять умение называть имена членов семьи. Далее расширяя сведения о семье необходимо дать представления о родственных отношениях, затем и о сфере деятельности членов семьи и ее истории.

   Постепенно ребенок знакомится с детским садом – учреждением находящимся в городе. Начиная с младшего дошкольного возраста, мы развиваем у детей положительное отношение к детскому саду, его общности с домом. Формируем уважительное отношение к сотрудникам детского сада, а начиная со средней группы знакомим с традициями детского сада, закрепляем представления ребенка о себе, как о части коллектива.

   Знакомство с малой родиной начинается с младшей группы. Дети впервые знакомятся с названием своего города. Формируя интерес к малой родине в, дальнейшем следует побуждать к рассказыванию о том, какие впечатления дети получают от пребывания в парке, сквере и других объектах городской инфраструктуры. Формируя представления об улицах города, мы расширяем и углубляем знания детей о малой родине. Начиная со средней группы необходимо уделять внимания самым красивым местам города, его достопримечательностям. В старшем дошкольном возрасте – знакомить с информацией о замечательных людях, прославивших наш край, о культуре и традициях родного края.

    Задача педагога - отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т. д. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или данного края.

   Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.

В процессе работы происходит ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного города.

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город - частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего:

 • повсюду люди трудятся для всех;
 • везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов;
 • повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг другу;
 • люди берегут и охраняют природу;
 • есть общие профессиональные и общественные праздники и т. д.

 

    Первые представления о родной стране, которые получает ребенок в детском саду, должны включать в себя сведения о природе той местности, того края, где он живет, о разнообразной природе Беларуси, а также элементарные сведения об экономической и социальной структуре страны. Однако не всякие сведения такого характера в одинаковой мере способствуют воспитанию высших нравственных чувств. Поэтому при отборе познавательного материала педагог должен руководствоваться следующими принципами:

Основные принципы работы по нравственно-патриотическому воспитанию:

1. «Позитивный центризм» (отбор наиболее актуальных для ребёнка этого возраста знаний).

2. Непрерывность и преемственность педагогического процесса.

3. Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок.

4. Развивающий характер обучения, основанный на детской активности.

5. Принцип маятника (изучая историю своей улицы, дети связывают её с историей своего района, города, и наоборот, знакомясь с другими городами, они возвращаются к истории своего района и улицы).

6. Систематическое изложение материала идёт от близкого и понятного к более сложному.

7. Принцип спирали (когда дети, возвращаясь к тем или иным вопросам, событиям, фактам из года в год, углубляют свои познания).

   Патриотическое воспитание дошкольников и прежде всего пробуждение у них любви к родному краю, наиболее успешно осуществляется при комплексном подходе к решению этой проблемы. Патриотическое воспитание включает в себя решение задач не только нравственного, но и трудового, умственного, эстетического, а также физического воспитания.

   Комплексный подход к воспитанию у детей любви к своей Родине – это взаимосвязь различных аспектов, средств и методов воспитания.

Работа с детьми.

   Знакомство дошкольников с родным городом и родной страной – процесс длительный и сложный. Он не может проходить от случая к случаю. Положительного результата можно достичь только систематической работой. Предлагаются различные виды образовательной деятельности, которые условно можно разделить следующим образом:

 • образовательная деятельность, имеющая цель дать детям конкретные представления о родном крае на основе непосредственного восприятия (наблюдения, экскурсии, целевые прогулки) или опосредованно (рассказы воспитателя, чтение художественных произведений);
 • образовательная деятельность, способствующая углублению и систематизации знаний детей (беседы, дидактические игры);
 • образовательная деятельность, во время которой дети используют полученные знания и выражают свое отношение к явлениям общественной жизни (изобразительная деятельность, творческое рассказывание).

 

   Формы работы с детьми:

 • тематические занятия;
 • игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, развивающие игры, дидактические игры, настольно-печатные игры, режиссерская игра, подвижные игры);
 • проведение праздников (развлечений);
 • смотр - конкурсы, выставки детского творчества;
 • организация экскурсий;
 • беседы о родном городе и Родине;
 • трудовая деятельность.

 

   Методы и приемы работы:

 • наблюдения;
 • разучивание песен и стихов о Родине, пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений;
 • использование иллюстраций, мультимедийных презентаций, детских произведений;
 • ознакомление с произведениями народного творчества;
 • обогащение и стимулирование детского творчества;
 • привлечение детей к посильному общественно-полезному труду;
 • воспитание уважения к ветеранам войны и труда.

 

Развивающая среда.

   Создание предметно-развивающей среды базируется на принципах, которые положены в основу содержания учебной программы дошкольного образования, так как содержание учебной программы «ориентировано на развитие способностей детей в различных видах деятельности и создание оптимальных условий для стимулирования и поддержки эмоционального, нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка, проявления самостоятельности, инициативности».

   Моделирование предметно-пространственной среды должно быть основано на психолого-педагогических, санитарно-гигиенических, физиологических, эстетических данных. При моделировании предметной пространственной среды важно обеспечить интеграцию игрового оборудования этнографического содержания в разные игровые центры группы. Национальная направленность среды поможет детям осознать себя частью белорусского народа.

Составляющие развивающей среды:

 • элементы народного декоративно-прикладного искусства в различных игровых уголках;
 • макеты;
 • схемы, модели;
 • развивающие и дидактические игры;
 • фотоальбомы;
 • наглядно-дидактический материал;
 • художественная литература;
 • мини-музеи.

 

Работа с родителями.

   Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь по данному вопросу с родителями.

   Приступая к работе с семьей по вопросам ознакомления дошкольников с явлениями общественной жизни и воспитания основ патриотических чувств, воспитатели должны ознакомить родителей с работой детского сада по данному вопросу; раскрыть им значение семьи в развитии высших нравственных чувств дошкольников; установить преемственную связь между семьей и детским садом.

   Именно родители на ярких примерах своей жизни, своего труда, отношения государства к детям показывают ребенку, что на него возлагают надежды не только родные, но и все общество, вся страна. Родина начинается с родного дома, улицы, поселка или города. Изучать с детьми места, где живешь, любить бродить по знакомым улицам, знать, чем они славятся, - задача, которая вполне по плечу родителям. Условия детского сада не всегда позволяют обеспечить непосредственное восприятие социальной жизни. И здесь на помощь могут прийти родители.

   Патриотическому воспитанию детей в нашей стране уделяется большое внимание. Свою любовь к родным местам, знание того, чем знаменит родной край, страна, какова его природа, каким трудом заняты люди, взрослые передают детям.

   Но никакие знания не дадут положительного результата, если воспитатель сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим городом.

 

свернуть

Консультация «Организация игровой среды в контексте патриотического воспитания»

 Понятие «среда» предполагает систему, включающую взаимосвязь предметного и личного характера. Через среду воспитанники адаптируются к социальной действительности.

   Создание предметно-развивающей среды базируется на принципах, которые положены в основу содержания учебной программы дошкольного образования, так как содержание учебной программы «ориентировано на развитие способностей детей в различных видах деятельности и создание оптимальных условий для стимулирования и поддержки эмоционального, нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка, проявления самостоятельности, инициативности».

   Моделирование предметно-пространственной среды должно быть основано на психолого-педагогических, санитарно-гигиенических, физиологических, эстетических данных. Национальная направленность среды поможет детям осознать себя частью белорусского народа.

   Подход к созданию в группах «национальных», «патриотических», «этнокультурных» и других уголков национальной направленности внесёт хаотичность и беспорядочность в детскую игровую среду. Подбор великого множества альбомов, иллюстраций, фото о прошлом и настоящем нашей Родины, всевозможных объектов декоративно-прикладного искусства, дидактических и настольно-печатных игр (например, серии «Твоя столица»), государственной символики и др., не подчёркивает национального характера предметно-развивающей среды группы. Вышеперечисленный материал обязательно должен иметь место в предметно-развивающей среде группы, но должен быть рассредоточен по разным уголкам.

   Например, настольно-печатные игры о природе Беларуси могут находиться в уголке природы или центре познавательной практической деятельности. Портреты известных людей Беларуси (писатели, космонавты, герои ВОВ и др.) займут почётное место в книжном уголке. Альбомы по декоративно-прикладному искусству, произведения живописи лучше разместить в уголке изобразительного творчества. А сами изделия декоративно-прикладного искусства будут рассредоточены в разных местах группы как элементы дизайна национальной направленности.

   Если говорить о предметно-игровой среде как развивающей, то в первую очередь необходимо обеспечить постоянную смену материала в группе в соответствии с темами недели, сезонами, яркими событиями в РБ, народными и государственными праздниками.

    В средних и старших группах в соответствии с рекомендациями к 2013/2014 учебному году должны иметь место в группах «уголки государственной символики». Их назначение – помочь в формировании системы воспитания уважения и гордости за государственные символы Республики Беларусь.

    Уголок государственной символики представлен государственными символами – герб, флаг. Государственная символика должна быть представлена в едином оформлении: в одной или двух одинаковых рамках; герб и флаг – в рамочной окантовке, либо флаг – в настольном варианте. Кроме государственных символов, в уголке государственной символики может размещаться геральдика родного города (флаг, герб). Однако государственная символика по отношению к геральдическому флагу и гербу должна находиться на переднем плане и более почётном месте. Хорошим дополнением уголка государственной символики будет карта РБ (в старшей группе) и элементы декора уголка (букет из колосьев пшеницы и васильков, коробочек льна, рушник с национальным узором и др.).

Впервые уголок создаётся в средней группе с участием детей при прохождении темы «Государственные символы Республики Беларусь». Сам уголок размещается на самом почётном месте в группе.

Оснащение предметно-развивающей среды должно соответствовать определенным требованиям:

 1. целесообразности размещения “экспонатов”,
 2. научности и достоверности представленного материала;
 3. возрастной адресности;
 4. качеству и эстетической направленности;
 5. воспитательной и развивающей направленности.

    Разнообразить содержание предметно-развивающей среды разных возрастных групп можно с помощью следующих «экспонатов».

Младший возраст (4-й год жизни):

 • генеалогическое дерево (бабушка, дедушка, мама, папа, ребёнок);
 • альбомы: “Моя семья”, “Мой город Лида”, “Наш детский сад”;
 • художественная литература с иллюстрациями: стихи о родном городе, потешки, скороговорки, сказки;
 • книжки-раскраски: “Моя улица”, “Мой дом”, “Мой детский сад”;
 • кукла в белорусском костюме.

Средний возраст (5-й год жизни):

 • генеалогическое дерево (бабушка, дедушка, мама, папа, ребёнок, брат, сестра, тётя, дядя);
 • альбомы: “Моя семья”, “Мой город Лида”, “Наш детский сад”, «Моя Беларусь»;
 • иллюстрированные книги с произведениями народного искусства, белорусских авторов:
 • белорусские игрушки;
 • настольно-печатные игры: «Мой город», «Моя улица»;
 • образцы белорусской посуды, одежды;
 • куклы в белорусских костюмах.

 Старший возраст (6-7-й годы жизни):

 • альбомы и наборы открыток: “Наш детский сад”, “Наша семья”, “Наш город” (образование, культура, спорт, медицина, промышленность), “Наша область”, “Беларусь” (города, костюмы, национальная кухня);
 • предметы искусства (изделия народных умельцев, декоративно-прикладного искусства, народные игрушки);
 • предметы одежды и быта, геральдика Беларуси;
 • книги белорусских авторов, иллюстрации к произведениям, портреты белорусских писателей, Красная книга РБ;
 • флаг, герб Беларуси;
 • макет «Мой город», план “Детский сад”;
 • презентации о городе Лида, о природе Беларуси, о достопримечательностях республики Беларусь;
 • куклы в национальных;
 • макет белорусской избы;
 • карты Беларуси, города Лида;
 • портреты знаменитых людей Беларуси;
 • дидактические игры: «Беларуская лялька», «Беларускія казкі».

 Источники:

 1. Красюк, В.С. Симвалы Беларуси : дапаможник для педагогащ /В.С, Красюк. – Минск : Экоперспектива, 2017.
 2. Учебная программа дошкольного образования. // НМУ «Национальный институт образования», Министерство образования Республики Беларусь, 2019.
свернуть
Меню раздела